Federalizam je primena ideja liberalne demokratije na međunarodnom nivou

Demokratija i efikasnost

model vladavine koji obezbeđuje efikasnost u demokratskim okvirima

podela političke moći među nivoima vlasti u cilju postizanja najbolje kombinacije demokratije i efikasnosti.

…sistem vladavine na više nivoa gde se odluke donose na najprikladnijem nivou, sa [to je vise moguce decentralizacije i onoliko centralizacije koliko je potrebno.

…teorija političke legitimnosti pošto bi svaki nivo vadavine trebalo da ima direktnu vezu sa građanima i njihovi interesi bi trebalo da budu predstavljeni na centralnom nivou.

…politički pristup društvu od dna ka vrhu zasnovan na principu subsidijarnosti, po kome bi se odluke trebale donositi što otvorenije i što bliže građanima.

sredstvo zaštite pluralizma i prava pojedinca protic sve moćnije vlade.

…ideja da bi se demokratija i vladavina zakona trebale primenjivati i između država kao i unutar njih.

Ujedinjeni u različitosti!

način da se očuva različitost čuvajući i promovišući kulturni identitet unutar političkih entiteta kao glavni činilac njihove vidljivosti i razvoja.

model identiteta sa više nivoa koji odražava kompleksnost ljudskog života uzimajući u obzir i mireći različite vidove identifikacije građana i njihovog udruživanja. Osećanje pripadnosti lokalnoj zajednici, regionu i ili zemlji nisu nekompatibilni sa identifikacijom i podrškom supranacionalnim i međunarodnim političkim entitetima (kao što su EU i UN), već su suplementarni i imaju međusobnog uticaja.

Nov pristup politici

Mir i univerzalne vrednosti!

garant fundamentalnih i neotuđivih prava svih ljudi

sredstvo za sprečavanje rata uspostavljanjem mehanizama za mirno rešavanje sukoba među državama

…odbacivanje ideje da je razvoj političkih institucija u ljudskoj istoriji došao do svog kraja kreiranjem nacionalnih država.

…politička teorija koja promoviše solidarnost kao preduslov za miran suživot i saradnju unutar i između država i drugih političkih tela.

Suočavanje sa savremenim izazovima na globalnom nivou

alternativa hegemoniji jedne države ili grupe država u uređenom međunarodnom sistemu.

odgovor na eroziju suvereniteta u nacionalnim državama izazvanim globalizacijom. Moderne države ne mogu više da se suočavaju sa globalnim i domaćim problemima same ili samo sredstvima tradicionalne međudržavne saradnje. Danas se izazovi sa kojima se države suočavaju moraju rešavati zajedničkim merama.

Univerzalna primena!

…dinamičan koncept u kom uprkos izazovima koje donosi evolucija društva društvo uspeva da se prilagodi novim formama društvene organizacije koje rezultiraju različitim formama federalng uređenja koje uključuje veliki broj zemalja, regiona i populacija širom sveta.

politička ideologija i sredstva za bavljenje politikom koja nisu vezana za tradicionalne partijske podele na leve i desne.

…shvatanje da progress mora i može doći postepeno – o federalizmu mislite kao o pravcu ne kao o destinaciji!